Naše podjetje izdeluje kompletno projektno dokumentacijo s področja nizkih in visokih gradenj. Prav tako nudimo svetovanje v upravnem postopku pri pridobivanju gradbenega in uporabnega dovoljenja. Skratka: investitorju ponujamo celovito rešitev od zasnove projekta, pa vse do izdaje uporabnega dovoljenja.

V Tehničnem biroju izdelujemo naslednje vrste načrtov:
 • načrte arhitekture
 • načrte gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki imajo lastne biroje, pa izdelujemo vse druge načrte, ki so za posamezni objekt potrebni. Ti načrti pa so:
 • načrti krajinske arhitekture,
 • načrti električnih inštalacij, opreme in naprav
 • načrti strojnih inštalacij, opreme in naprav
 • načrti telekomunikacij
 • tehnološki načrti,
 • načrti izkopov in osnovne podgradnje - drugi načrti

Sestavni deli projektne dokumentacije so tudi elaborati. Nekatere (predvsem za stanovanjske hiše) izdelamo sami, nekatere nam izdelajo zunanji partnerji.

S področja nizkih gradenj, oz. inženirskih gradenj izdelujemo načrte gradbenih konstrukcij, faze: IDZ, IDP, PGD, PZI, PID za naslednje objekte:
 • cestogradnja
 • zunanji vodovod
 • zunanja kanalizacija

S področja visokih gradenj pa izdelujemo načrte arhitekture in načrte gradbenih konstrukcij faze: IZP, DGD, PZI, PID za naslednje objekte:
 • stanovanjske hiše
 • poslovne stavbe
 • gospodarske objekte
 • industrijske objekte
S področja strojništva izdelujemo naslednjo projektno dokumentacijo, faze PZI:
 • delavniške risbe za jeklene konstrukcije (podesti, gospodarski objekti, antenski stolpi, nadstrešnice za nogometne tribune, silosi, bunkerji, transportni trakovi ).


Vrste in sestav projektne dokumentacije

Projekt po zaporedju sestavljajo:
 • vodilna mapa,
 • načrti in,
 • elaborati.

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke (lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo), kadar so predvideni. Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo na geodetskem načrtu, na podlagi uporabe drugih dokumentov iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti (lokacijska informacija), izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in na podlagi drugih podatkov, pomembnih za odločanje v upravnem postopku.

Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.


Idejna zasnova (IDZ)

Idejna zasnova (IDZ) se izdela z namenom pridobitve projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajavcev. Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati načrt arhitekture ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj tloris in en značilen prerez iz katerega je razvidna maksimalna globina in višina objekta. Prikazi priključkov na infrastrukturo morajo vsebovati shemo predvidenega poteka priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije oziroma kapacitete priključka.


Idejni projekt (IDP)

Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje. Izdela se le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecna zahteva investitorja. Idejni projekt za stavbe mora vsebovati praviloma načrt arhitekture ali tiste načrte, ki so glede na namen stavbe primerni ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj tlorise vsake etaže in dva značilna, med seboj pravokotna prereza.


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.

PGD projektna dokumentacija za primer enostanovanjske hiše je sestavljena iz vodilne mape, ki med drugim vsebuje tudi naslednje izkaze: izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izkaz toplotnih karakteristik stavbe, zaščita pred hrupom v stavbah, nadalje načrta arhitekture, izjave projektanta, da bo objekt mehansko varen in stabilen ter iz elaboratov: gradbena fizika (izračun toplotnih karakteristik stavbe), elaborat gospodarjenja z odpadki pri izgradnji objekta - po potrebi, zasnova požarne varnosti objekta, elaborat zaščite pred hrupom.

Zgornji sestav PGD je predpisan za enostanovanjsko hišo, ki predstavlja izjemo v zakonodaji.

Že v primeru gradnje dvostanovanjske stavbe je PGD projektna dokumentacija, razen zgoraj naštetih načrtov sestavljena še iz  naslednjih načrtov: načrt gradbenih konstrukcij, načrti inštalacij (električnih, strojnih). V primeru gradnje drugih stavb pa je potrebno izdelati še druge načrte, ki so glede na vrsto gradnje in vrsto stavbe potrebni, ali jih določajo posebni predpisi. Ti načrti so lahko: načrti krajinske arhitekture, tehnološki načrti, načrti izkopov in podgradnje, itd.. V primeru gradnje gradbenih inženirskih objektov mora projektna dokumentacija PGD vsebovati tiste načrte, ki so glede na namen gradbeno inženirskega objekta primerni ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi.

V primeru odstranitve objekta se izdela samo načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve objekta tako, da bo zagotovljena varnost ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico ter da se prikaže situacija končne ureditve.

V primeru spremembe namembnosti se izdela samo posnetek obstoječega stanja; kadar sprememba namembnosti predstavlja proizvodnjo, pa praviloma tudi načrt strojnih in električnih inštalacij.


Projekt za izvedbo (PZI)

Za gradnjo objekta si investitor mora dati izdelati še projekt PZI (projekt za izvedbo).

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. PZI je torej namenjen izvedbi gradnje in tudi zakonodaja določa, da se morajo dela izvajati po projektu za izvedbo. Ves čas gradnje pa je potrebno tudi zagotoviti, da je na gradbišču na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V načrtih lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine (npr. risbe, bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali se nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo. Sestavni del načrtov so lahko tudi delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje.

Risbe načrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih značilnosti nameravane gradnje, vsebujejo zlasti:
 • risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,
 • sheme tehnoloških sistemov,
 • risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov,
 • risbe in detajle tehnologije gradnje,
 • risbe izkopov in temeljev,
 • risbe dilatacij in ležišč,
 • risbe izolacij,
 • opažne risbe,
 • armaturne risbe,
 • risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
 • sheme in prikazi faznosti gradnje,
 • risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
 • risbe notranje in zunanje ureditve objekta,
 • detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
 • risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico,
 • druge potrebne risbe in prikaze.

Projekt za izvedbo (PZI) za enostanovanjsko hišo pa vključuje načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. Ti načrti so: načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt telekomunikacijskih inštalacij in opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme ter zunanji priključki. Ti načrti vsebujejo tudi natančen popis materiala, predračunske vrednosti posameznih del in razne detajle, pomembne za samo izvajanje del.


Projekt izvedenih del (PID)

Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

V primeru gradnje enostanovanjske hiše je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavljen, zato izdelava PID-a ni potrebna. Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je tako potrebno poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priložiti izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.