Projektna dokumentacija za stanovanjsko hišo »po naročilu«

Investitor naroči izdelavo projektne dokumentacije »po naročilu«, ko ima željo zgraditi točno takšno hiško, kot si jo je zamislil. Strošek za izdelavo takšnega projekta znaša tudi približno še enkrat toliko, kot znaša cena za izdelavo tipskega projekta. Zakaj? Zato, ker je potrebno projektno dokumentacijo »po naročilu« izdelati v celoti na novo, tipski projekt pa je že izdelani, razen vodilne mape.  

PGD projektna dokumentacija (projekt za pridobitev   gradbenega dovoljenja) za stanovanjsko hišo »po naročilu«

Podlaga za začetek projektiranja je lokacijska informacija in geodetski načrt. Pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije torej investitor preda projektantu lokacijsko informacijo in geodetski načrt v digitalni obliki in 4 izvode v papirni izvedbi s certifikatom.
    
Investitorju izdelamo najprej IDP projektno dokumentacijo na osnovi njegovih želja in ob upoštevanju vseh pogojev in meril za oblikovanje objekta, skladno s prostorskim aktom občine, v kateri se namerava graditi objekt.

Na osnovi dokončnega predloga IDP projekta, se izdela idejna zasnova (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev in soglasij za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (cesta, elektrika, vodovod, kanalizacija…) in soglasij drugih soglasodajalcev, ki so potrebna glede na predmetno situacijo.

Nato sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

PGD projektno dokumentacijo sestavljajo:
 1. vodilna mapa,
 2. načrt arhitekture,
 3. elaborati.

Ad 1. Vodilna mapa
Sestavni deli vodilne mape so:
 • splošni podatki o objektu in soglasja
 • lokacijski podatki (prikaz umestitve objekta v prostor)
 • izkazi
  • izkaz požarne varnosti stavbe
  • izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
  • izkaz toplotnih karakteristik stavbe
  • zaščita pred hrupom v stavbah

Ad 2. Načrt arhitekture
 • tehnično poročilo
 • situacija (M 1:500 ali 1:250)
 • tlorisi (M 1:100)
 • dva prereza (M 1:100)
 • fasade (M 1:100)

Ad 3. Izjava projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen

Ad 4. Elaborati
 • gradbena fizika (izračun toplotnih karakteristik stavbe)
 • elaborat gospodarjenja z odpadki pri izgradnji objekta (po potrebi)
 • zasnova požarne varnosti objekta
 • elaborat zaščite pred hrupom


Projektna dokumentacija za »tipski projekt« iz kataloga stanovanjskih hiš

PGD projektna dokumentacija (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) za stanovanjsko hišo »tipski projekt«

V Tehničnem biroju imamo veliko izbiro »tipskih projektov« za gradnjo stanovanjskih hiš.  Investitorjem je na naši spletni strani dosegljiva zbirka »tipskih projektov« v rubriki: katalog »tipskih projektov«. Ponujamo pa jim tudi izposojo kataloga v papirni izvedbi, samo naslov nam morajo posredovati, pa jim ga takoj dostavimo po klasični pošti.

Tipski projekt za stanovanjsko hišo je že izdelana projektna dokumentacija, ki se jo seveda za vsakega investitorja opremi s podatki o novem investitorju, spremeni in dopolni pa se toliko, kolikor to narekuje umestitev stavbe, glede na terenske razmere. Za druge manjše spremembe od »tipskega projekta«, na željo investitorja pa se posebej dogovarjamo glede možnosti in smiselnosti željenih sprememb in glede dodatnih stroškov v zvezi s takšnimi spremembami.

Faze izdelave projektne dokumentacije za »tipski projekt« stanovanjske hiše so:

IDZ (idejna zasnova) za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev

PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektno dokumentacijo sestavljajo:
 1. vodilna mapa,
 2. načrt arhitekture,
 3. elaborati.

Ad 1. Vodilna mapa
Sestavni deli vodilne mape so:
 • splošni podatki o objektu in soglasja
 • lokacijski podatki (prikaz umestitve objekta v prostor)
 • izkazi
  • izkaz požarne varnosti stavbe
  • izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
  • izkaz toplotnih karakteristik stavbe
  • zaščita pred hrupom v stavbah

Ad 2. Načrt arhitekture
 • tehnično poročilo
 • situacija (M 1:500 ali 1:250)
 • tlorisi (M 1:100)
 • dva prereza (M 1:100)
 • fasade (M 1:100)

Ad 3. Izjava projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen

Ad 4. Elaborati
 • gradbena fizika (izračun toplotnih karakteristik stavbe)
 • elaborat gospodarjenja z odpadki pri izgradnji objekta (po potrebi)
 • zasnova požarne varnosti objekta
 • elaborat zaščite pred hrupom

PZI  (projekt za izvedbo) za stanovanjsko hišo

PZI projektna dokumentacija se sestoji iz naslednjih načrtov:
 1. vodilna mapa
 2. PZI načrt arhitekture
 3. PZI načrt gradbenih konstrukcij
 4. PZI načrt električnih inštalacij in opreme
 5. PZI načrt strojnih inštalacij in opreme

Ad 1. vodilna mapa

Ad 2. PZI načrt arhitekture z detajli (M 1:50, 1:100…)
 • tehnično poročilo
  • osnovni podatki o objektu
  • konstrukcija
  • izračun površine in prostornine objekta v skladu s Standardi za lastnosti stavb (SIST ISO 9836:2000)
  • projektantski predračun s popisom del (količine in projektantske  cene vgrajenega materiala gradbenoobrtniških del)
  • ureditev okolja, komunalnih vodov in odvodnjavanja
 • risbe
  • tlorisi temeljev in kanalizacije, kleti, pritličja, etaže, mansarde, ostrešja, strehe, prerezi, fasade, detajli

Ad 3. PZI načrt gradbenih konstrukcij (M 1:50)
 • tehnično poročilo
 • statična preverba (podane so dimenzije prerezov, pozicija armature v prerezih…)
  • nosilnih delov osnovnega ostrešja
  • dimenzioniranje AB nosilnih elementov (nosilci, stopnice, stebri, tlačna plošča, horizontalne in vertikalne vezi, preklade, balkonske plošče,
  • temeljev, podbetona...
 • risbe
  • pozicijski načrt kleti, pritličja, etaže, nadstropja

Ad 4. PZI načrt električnih inštalacij in opreme (M 1:50, 1:100)
 • izračuni s tehničnim poročilom
 • popisi s količinami in projektantskimi cenami vgrajenega materiala
 • načrt NN priključka (zunanji priključek na elektro omrežje)

Ad 5. PZI načrt strojnih inštalacij in opreme (M 1:50, 1:100)
 • izračuni s tehničnim poročilom
 • popisi s količinami in projektantskimi cenami vgrajenega materiala
 • načrt priključitve na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in drugo omrežje

Zgoraj našteti sestavni deli posamezne vrste PZI projektne dokumentacije so zapisani za »tipske projekte«, kot tudi za projekte »po naročilu«.

PZI projektno dokumentacijo za projekt »po naročilu« pa lahko glede na investitorjeve želje povsem prilagodimo in torej izdelamo poleg osnovnih in obveznih sestavin še številne detajle v načrtu arhitekture, kot tudi v načrtu gradbenih konstrukcij, pri načrtu strojnih in električnih inštalacij pa glede na različne alternativne vire ogrevanja in oskrbe z vodo, izbira materialov v skladu z željami investitorja itd.).
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.